Mục đích: Nhóm danh sách sản phẩm theo danh mục

Truy cập quản lý danh mục sản phẩm: Sản phẩm --> Danh mục sản phẩm


Tạo tiện ích (widgets) danh mục:

  • Truy cập vào phần quản lý tiện ích: Thiết kế --> Tiện ích (widgets)

  • Tạo tiện ích menu danh mục