1.  Truy cập vào page https://maps.google.com/maps?hl=vi (cần có tài khoản google)
  2. Tìm kiêm địa chỉ trên bản đồ
  3. Nhấn vào nút liên kết góc trên bên trái website
  4. Copy nội dung trong phần "Dán HTML để nhúng vào trang web" hoặc nhấn vào "Tùy chỉnh và xem trước bản đồ đã nhúng"