Mục đích: Nhóm danh sách sản phẩm theo nhà sản xuất

Truy cập quản lý nhà sản xuất: Sản phẩm --> Nhà sản xuất


Tạo tiện ích (widgets) nhà sản xuất:

  • Truy cập vào phần quản lý tiện ích: Thiết kế --> Tiện ích (widgets)

  • Tạo tiện ích menu nhà sản xuất